Träfasad - Montera panel utomhus

Så enkelt att du gör det själv!
Se instruktioner i pdf-form här!

Panel & list

En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande material som ger huset karaktär. Det har också den fördelen att det bara blir vackrare med åren. Här hittar du tydliga och handfasta råd så att du snabbt kommer igång och kan förverkliga din fasad.

Stående träpanel

För att fasaden ska hålla krävs att hela underarbetet görs riktigt, ända från refelstommen ut till den sista lockbrädan eller läkten.

 1. Ta bort all fasadbeklädnad in till regelstommen och börja sedan med att skruva upp 9 mm vindskivor av utegips.
  Skruva med Grabber® gipsskruv för utomhusbruk, GUS25 eller GUS 32.
 2. Därefter monterar du upp horisontella distansreglad, i regelstommen, skruva in genom gipset.
  Lämpligt avstånd mellan distansläkten är 60 cm.
  Använd Grabber® skruv PWS80.
 3. Måtta upp var bottenbrädorna ska sitta och gör små märken. Tänk på att du ska ha en knutbräda i varje ände på väggen och att den ska ha en position som en sista lockbräda utanför. Tumregeln är att både lockbräda, alternativt lockläkt, ska överlappa bottenbrädorna med minst 20 mm. Exempel: om lockläkten är 5 cm, och du ska ha 20 mm överlapp på varje sida, så ska bottenbrädorna monteras med en centimeters mellanrum.
  Mellanrummet blir större om du väljer lockbräda ytterst.
 4. Såga en droppnäsa nederst på samtliga paneldelar, ställ änden en stund i träolja.
  Grundmåla alla sidor UTOM den släta baksidan och måla på ett första färglager på bottenbrädan, innan montage, så slipper du ljusa färgränder när lockpanelen torkar. Skruva med Grabber® PTS48 UTV.
 5. Skruva lockbrädorna med den förborrande skruven PWS-80 utv. eller PTS75 utv., i mellanrummet mellan bottenbrädorna. En skruv cirka 20 mm från varje kant. OBS! Inte genom bottenbrädan utan vid sidan direkt in i distansläkten.
  Lockläkten skruvar du på samma sätt, i mellanrummet och in i distansläkten.
 6. Knutbrädan bör även den målas på samma sätt som de övriga brädorna innan den sätts upp.
 7. När du ska montera fönster- och dörrfoder använder du dig av virke med samma dimensioner som bottenbrädorna, vanligen 22x120 mm.
  När du väl har justerat in fönsterkarm och dörrkarm så kan du montera fönster- och dörrfoder direkt i karmen. Grabber® skruvar ger ett sprickfritt montage och ingen förborrning krävs eftersom skruven själv förborrar materialet. Använder Grabber® PTS48 eller PTS61, för utvändigt bruk.

Liggande träpanel

För att fasaden ska hålla krävs att hela underarbetet görs riktigt, ända från regelstommen ut till den sista lockbrädan eller läkten.
Liggande träpanel är ett annat alternativ som passar bra för yttervägg. Principen är densamma som när du bygger stående panel.

 1. Montera ett vindskydd som består av 9 mm utegipsskivor.
 2. Skruva upp lodräta distansläkter med ett cc-mått av 60 cm.
 3. Därefter monteras de liggande bottenbrädorna i distansläkterna. Eftersom liggande träpanel oftast består av så kallade rundade bottenbrädor behövs ingen ytterligare lockläkt. Skruva i den del som täcks av nästa panelbräda så får du en dold skruvning.

Dessa skruvar använder du:
När du fäster utegipsskiva i regelstomme behöver du en speciell gipsskruv. Grabber® GUS 32.
Distansläkten fäster du på gipsskivan och skruvar in i regelstommen med Grabber® PWS80.

Träåpanel på torp

Gamla fasader
Gamla hus har ofta en stockvägg istället för regelstomme. Det gör att du kan välja bort gipsskiva som vindskydd. Var noga med att få distansläkten i våg. Gamla hus har ofta satt sig med tiden och när du nu lägger panel på utsidan har du tillfälle att "räta upp" vinklarna.
Arbetsmomenten i övrigt är desamma som när du sätter upp stående fasadpanel.

Skruv för utomhusbruk

Det är lätt att sätta upp panel med skruv. Skulle du montera fel så är det bara att skruva upp igen. Exempelvis kan du återanvända gammal lockfläkt vid till exempel tilläggsisolering.

Skruv för utomhusbruk
Gammalt trä är oftast torrare och det kan vara bra att välja en lite längre skruv när du ska skruva i gamla husfasader. Välj Grabber® BH 45 - 100, där siffran anger skruvens längd i mm.
I övrigt gäller tumregeln att skruven ska tränga in lika långt i underlaget som föremålet du skruvar fast är tjockt.

Fasadbrädor

Ytterpaneler
Här ska vi beskriva den vanligaste ytterpanelen på trähus. Längst in mot väggens regelstomme ska du alltid ha någon typ av vindskydd, vindpapp eller utomhusgips.
Därefter monterar du distansläkt, bottenbrädor och lockpanel eller lockläkt.

Distansläkt 45x45 mm
45x45 är en standarddimension som fungerar bra. Distansläkten är den läkt som du monterar horisontellt med ett cc-mått på 60 cm. I den ska du sedan skruva fast bottenbrädor och lockbräda, alternativt lockläkt.

Bottenbräda
Bottenbräda är den understa brädan i panelen. Den skruvar du vanligen i distansläkten med en skruv till vänster längst upp och med en skruv till höger längst ner. Lockbrädan eller lockläkten stabiliserar sedan bottenbrädan.

Lockbräda eller lockläkt
Den yttre brädan på panelen kan antingen monteras som en något smalare lockläkt, eller som en lockbräda som har samma dimension som den underliggande bottenbrädan. Den vanligaste dimensionen är 22x120 mm. OBS! Du ska alltid vända den grovsågade delen utåt.
Uppmärksamma också att avståndet mellan bottenbrädorna blir större om du väljer lockbrädor med samma dimension, än om du väljer den smalare lockläkten.

Knutbräda
Knutbrädan täcker fasadens gavlar på varje hörn. När du räknar ut var brädorna ska sitta så tänk på att knutbrädan, som är av samma dimension som bottenbrädan, alltid ska avsluta väggen som en övre lockbräda i bägge ändar på väggen.

Dörr- och fönsterfoder
Dörr- och fönsterfoder är de brädor som klär in fönster och dörrar. Här kan du också välja att såga en lite mer sirlig design, främst runt fönster.

Bra att veta

Ytbehandling
Trä som ska stå emot väder och vind måste behandlas med färg eller olja.
Grundfärgen ska vara så tunn att den tränger in i virket. Grunda flödigt och var noga med ändträet. Tänk på att INTE måla baksidan av vare sig läkter, lock- eller bottenbrädor. Detta för att träet ska kunna andas.
Grundmåla och stryk en gång med täckfärgen på bottenbrädorna innan du monterar dessa. Då slipper du ljusa torkränder när lockbrädorna eller lockläkten torkar och drar ihop sig.
Täckfärgen ska ha en lagom konsistens så att färgen flödar över ytan och tränger in i träet. Ett tjockt färglager som lägger sig i ytstrukturen gör ignen nytta.
Förr var kärnsidan i virket vänd åt var sitt håll vad gäller botten- och lockbräda. Men idag är det standard att sågverken sågar alla brädor på samma sätt. Det som gäller är att du alltid ska ha den grovsågade sidan utåt.

Fasadvirke
Du kan vända dig till Föreningen Svenskt Trä eller din byggmaterielhandel för ytterligare information.
Grabber® ansvarar ej för eventuell felbyggnation.

Våra Gör-så-här guider ger dig handfasta råd:
Träfasad - Trägolv - Panel & List - Trall & Trädäck

Fråga oss om skruv och skruvmontage.

Arne Thuresson Byggmaterial AB

Domnarvsgatan 21, Lunda Industriområde info@grabber.se

Stockholm

Tel: 08-761 74 40
Fax:08-761 60 27

Malmö

Tel: 040-21 02 30
Fax: 040-21 84 12

Copyright © 2013 Grabber Europe AB. All Rights Reserved.